طول استاندارد پلاس پان تولید شده 2.4متر  میباشد.

به درخواست مشتری طول قابل تغییر می باشد.

پلاس پان قرمز در مکان هایی که نیاز به مقاوم سازی در برابر حریق به مدت زمان مشخص  برای پوشش سقف ، دیوارهای پوششی و دیوارهی جدا کننده مورد استفاده قرار میگیرد. پلاس پان قرمز از هسته گچی با پوشش کاغذ مخصوص تشکیل شده است.

به منظور تقویت قسمت داخلی هسته گچبرگ در برابر حریق  از نوعی مواد افزودنی مخصوص این کار (ضد حریق  کننده) و الیاف استفاده شده است . خوصوصیات سختی ، مقاومت ، سبک بودن و فرآیند پذیری گچبرگ که به دلیل استفاده از سنگ گچ طبیعی با خلوص بالا در هسته گچبرگ تولید شده می باشد و همچنین خصوصیات انعطاف پذیری ومقاوت بالا به دلیل کاغذ مخصوص 2 طرف گچبرگ می باشد.

استفاده از پلاس پان قرمز علاوه بر سبکی و انعطاف بالا ، سرعت در اجرا ، صرفه جویی در زمان ، مقاومت محل استفاده شده را در برابر حریق افزایش میدهد.